دانلود فرمهای خام کارت بازرگانی

در صورتیکه در تکمیل فرمهای آنلاین عضویت اتاق بازرگانی با مشکل مواجه شدید ، از طریق این صفحه فرمهای خام در اختیار شما قرار داده شده است که می توانید آنها را چاپ نموده و پس از تکمیل به اتاق بازرگانی صنایع و معادن اصفهان ارائه نمایید.

 

-----------------------------------------------------------  فرمهای مخصوص اشخاص حقیقی  --------------------------------------------

لازم است فرمهای زیر تایپ شوند و سپس چاپ گردند
فرم خام  کارت عضویت حقیقی
فرم خام مشخصات بازرگانی
   دو بار چاپ گردد
استعلام گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
درخواست صدور مفاصا حساب مالیاتی

نیازی به تایپ فرمهای زیر نیست. می توانید  ابتدا چاپ نمایید و سپس با خودکار تکمیل کنید
فرم خام عضویت - فرم الف
فرم خام عضویت - فرم د
فرم خام عضویت - فرم ج
تعهدنامه عضويت 

-----------------------------------------------------------  فرمهای مخصوص اشخاص حقوقی  --------------------------------------------

لازم است فرمهای زیر تایپ شوند و سپس چاپ گردند
فرم خام  کارت عضویت حقوقی
فرم خام مشخصات بازرگانی
   دو بار چاپ گردد
استعلام گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
درخواست صدور مفاصا حساب مالیاتی

نیازی به تایپ فرمهای زیر نیست. می توانید  ابتدا چاپ نمایید و سپس با خودکار تکمیل کنید
فرم خام عضویت - فرم الف
فرم خام عضویت - فرم د
تعهدنامه عضويت

 

 

-----------------------------------------------------------  فرمهای مخصوص تمدیدکنندگان کارت بازرگانی  --------------------------------------------
فرم خام  کارت عضویت - اشخاص حقیقی
فرم خام مشخصات بازرگانی - اشخاص حقیقی    
دو بار چاپ گردد
درخواست صدور مفاصا حساب مالیاتی - اشخاص حقیقی
 

فرم خام  کارت عضویت - اشخاص حقوقی
فرم خام مشخصات بازرگانی اشخاص حقوقی   
  دو بار چاپ گردد
درخواست صدور مفاصا حساب مالیاتی - اشخاص حقوقی