سيستم آنلاين عضويت و دريافت كارت بازرگاني

ضمن تشكر از حسن انتخاب شما براي ثبت نام آنلاين جهت دريافت كارت بازرگاني، خواهشمند است قبل از شروع ثبت نام كليه اطلاعات، شرايط و قوانين مربوطه را مطالعه فرماييد

سپس براي ثبت نام اشخاص حقوقي بر روي تصوير "فرم اشخاص حقوقي" و براي ثبت نام اشخاص حقوقي "فرم اشخاص حقوقي " را كليك نماييد.

پس از تكميل فرمهاي مربوطه در صفحه نهايي فرمهاي آماده چاپ جهت پيرينت و ارائه به اتاق بازرگاني قابل نمايش خواهند بود.

 
 
قابل توجه تمدید کنندگان کارت بازرگانی حقیقی
تمدید کارت حقیقی پس از انقضای مدت مندرج در کارت بازرگانی مستلزم اخذ و ارائه مفصا حساب از وزارت دارائی می باشد. لذا براساس بند 3-1 ذیل قسمت 3 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات،پس از دریافت کارت ضمن مراجعه به اداره دارائی محل فعالیت و تشکیل پرونده ترتیبی اتخاذ فرمائید که در زمان مراجعه جهت دریافت مفاصا حساب با مشکل مواجه نگردید

قابل توجه تمدید کنندگان کارت بازرگانی حقوقی

تمدید کارت حقوقی پس از انقضای مدت مندرج در کارت بازرگانی مستلزم اخذ و ارائه مفصا حساب از وزارت دارائی سازمان و تامین اجتماعی می باشد. لذا براساس بند 3-1 ذیل قسمت 3 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 37 قانون تامین اجتماعی ضمن تشکیل پرونده در سازمانهای فوق ترتیبی اتخاذ فرمائید که در زمان مراجعه جهت دریافت مفاصا حسابها با مشکل مواجه نگردید